له موږ سره نښلوي

ټول پوسټونه په نښه شوي "اجنبی شیان"