له موږ سره نښلوي

ټول پوسټونه په نښه شوي "بیلا رامسي"