له موږ سره نښلوي

ټول پوسټونه "جان کارپینټر" ټګ شوي