له موږ سره نښلوي

ټول پوسټونه په نښه شوي "دوه اړخیزه څوکۍ"

نور ليکنې