له موږ سره نښلوي

ټول پوسټونه په نښه شوي "د سند لړۍ"