له موږ سره نښلوي

ټول پوسټونه په نښه شوي "زاک بیگان"

نور ليکنې