له موږ سره نښلوي

ټول پوسټونه په نښه شوي "نه"

نور ليکنې