کور نښانونه د "حتی لامبونو غاښونه" سره ټګول شوي
Translate »