له موږ سره نښلوي

د ټلویزیون سلسله

حقیقتونه په نهایت کې په 'امیټیویل: د اصلي کیسه' سندونو کې څرګند شوي

حتی که کیسه جعلي وي، د امیټیویل کور د اړونده پاتې کیدو هڅه کولو سره موږ ځوروي. له دوو څخه زیات ...