کور نښانونه د "شیطان سره راغلی" سره ټګول شوي
Translate »